quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành khach doi mail cho khách hàng Dai