quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Giảm 20% cho khách hàng Cô Dung Anh