quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành doi tu e15 e16 17:07;23/10 cho khách hàng Nguyễn Hùng Phi