quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành doi tu a7sang mua them 1 ghe 1tr3 11:27;25/09 cho khách hàng Ngoc Lanh