quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành đổi maik cho khách hàng nguyen lam