quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành đổi ghế M27 sáng N27 mua thêm N28 10:24;20/11 cho khách hàng Trịnh Đình Thế