quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành doi ghe M12-13 loi ky thuat cho khách hàng Nguyễn Hải Sơn