quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành doi ghe L18 Len f15 mua them 1 ghe F26 bu 1.050k cho khách hàng Xuan Tran