quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành doi ghe K15-16 BU 900K cho khách hàng Do thanh huong