quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành đổi ghế I10-11-12 cho khách hàng Trương Ngọc Vân