quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành doi ghe f8-9 mua them 2 ghe cho khách hàng Lê Khánh Huyền