quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành dan thanh cho khách hàng trung anh