quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành da doi show 09/11 cho khách hàng Đặng Nguyễn Kỳ Duyên