quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành đã bảo lưu sang ngày 23/11 cho khách hàng Thai Anh Quan