quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành ck sau cho khách hàng Thy