quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành c4-5 khách mời LMH- C6-C7-C8 SỞ HÀ NỘI cho khách hàng Chi Ngân