quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành bao luu show 12/01 cho khách hàng Ngo Minh Anh