quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành bao luu Ha NHi 30/08 1130k cho khách hàng Trịnh tân