quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành bao luu 26/09 cho khách hàng Le Thanh Phuc