quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành bao luu 20/08 -1tr4 cho khách hàng Nguyễn Bình Nguyên