quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành bao luu 08/08 cho khách hàng Nguyễn Nhật Trần Quân