quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành ban Anh Bao 21:01;12/10 cho khách hàng Le Thi Hieu Toan