quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành anh Trung Bac cho khách hàng Minh Mẫn