quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 9:29;1/5 cho khách hàng Van Hoang Tuan