quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 22:57;1/11 cho khách hàng Ngô Nguyễn Anh Khoa