quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 22:09;14/11 cho khách hàng Trần Thanh Thanh