quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 21:33;30/10 cho khách hàng Võ Tuấn