quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 21:31;19/11 cho khách hàng Trịnh Đình Thế