quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 21:22;14/11 cho khách hàng Huỳnh ngọc mai