quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 21:19;24/10 cho khách hàng Phuuong Dung