quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 21:00;12/10 cho khách hàng Trần Thị Kim Tiến