quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 20:42;16/11 cho khách hàng Giang Nguyễn