quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 20:38;31/12 cho khách hàng Lam Phương