quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 20:30;14/11 -10% cho khách hàng Vuong Thuy Phuong