quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 20:25;14/11 -10% cho khách hàng Dương Lê Minh Thức