quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 20:15;17/11 cho khách hàng Le Ngọc Anh