quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 20:04;20/07 cho khách hàng Le Minh Tan