quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 19:57;18/10 cho khách hàng Tú