quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 19:53;6/10 cho khách hàng Thuan