quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 19:52;23/09 cho khách hàng Trần Thị Hương