quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 19:41;13/11 cho khách hàng Thu