quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 19:24;20/07 cho khách hàng Nghiêm Gia Hân