quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 19:21;26/09 cho khách hàng Anh Mai Tiến Dũng