quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 19:20;23/10 cho khách hàng Bui Mai Phuong