quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 19:19 08/10 khách standard R6 up ghế Vip (bù 550) cho khách hàng Admin Duy