quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 19:10 01/10/2022 cho khách hàng Chu Phạm Đăng Quang