quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 18:50;15/05 cho khách hàng Nguyễn Minh Duy