quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 18:48;12/11 cho khách hàng Nguyễn Ngọc Trâm Anh