quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 18:30;27/09 cho khách hàng khánh