quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 18:25;26/09 cho khách hàng Nga Hoang